...

  Trận đấu giữa đội bóng khu vực trụ hạng với đội đang trong cuộc đua danh hiệu.

  Sean Dyche và đoàn quân của mình sẽ phải thi đấu với Manchester City vào thời điểm tồi tệ nhất, khi mà Pep Guardiola sẽ tung ra toàn bộ lực lượng và giành lấy mọi điểm số để có thể đạt được những thử thách danh hiệu mà họ đã đặt ra.

  Share.

  Leave A Reply

  Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
  Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.