...

  Hai đội bóng ở hai phía đối diện của BXH đang chiến đấu để đảm bảo vị trí cho các kết quả khác nhau.

  Chelsea đang tìm cách củng cố vị trí thứ ba của họ trên BXH bất chấp những rắc rối đang ảnh hưởng đến câu lạc bộ ở thời điểm hiện tại. Burnley đang chiến đấu để giành lấy sự sống còn cho việc ở lại Premier League mùa giải tới.

  Share.

  Leave A Reply

  Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
  Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.